Regranting w gminie Żukowo. Ogłoszono konkurs na operatora

0
W 2016 roku gmina Żukowo otrzymała nagrodę „Bursztynowy Katamaran” za udaną współpracę z organizacjami pozarządowymi

Do 30 lipca można składać oferty w konkursie na operatora regrantingu w gminie Żukowo. Jest to kolejna forma udogodnienia i wyjścia naprzeciw potrzebom organizacji pozarządowych.

– Regranting to nic innego jak przekazywanie „dotacji na dotacje” mechanizm przekazywania środków nie bezpośrednio przez dotującego w naszym wypadku Gminę Żukowo, lecz za pośrednictwem organizacji lub instytucji pełniącej rolę operatora – tłumaczy Radosław Cebela, specjalista ds. rekreacji, sportu i organizacji pozarządowych w Urzędzie Gminy w Żukowie. – W praktyce wygląda to tak, że Gmina przekaże  pulę 20 000 zł operatorowi z czego na zadania z zakresu „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury  i dziedzictwa narodowego” 10 000 zł, natomiast z zakresu „Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej” 10 000 zł przy czym wkład operatora jako oferenta w każdym zakresie zadania musi stanowić co najmniej 6% całkowitych kosztów finansowych projektu. Na wkład oferenta składają się finansowe środki własne i z innych źródeł w wysokości 1% całkowitych kosztów finansowych zadania oraz koszty do pokrycia z wkładu osobowego, w tym pracy społecznej członków i świadczeń wolontariuszy, stanowiących co najmniej 5%. Wyłoniony operator ogłosi następnie  konkurs i rozdysponuje środki dalej, najczęściej w formie mniejszych dotacji, bezpośrednim realizatorom różnych projektów realizowanych, które skierowane będą do mieszkańców gminy Żukowo – wyjaśnia.

Przypomnijmy, że gmina Żukowo jest kolejną po gminie Chmielno, która wprowadza tę innowację w powiecie kartuskim. Co ciekawe, w 2016 roku gmina Żukowo została wyróżniona za dobrą współpracę z organizacjami pozarządowymi. Otrzymała wtedy nagrodę „Bursztynowy Katamaran”.

Jak przyznaje Radosław Cebela, regranting daje możliwość  uproszczenia i skrócenia procedury przyznawania dotacji, samorząd sam nie organizuje konkursów i nie rozdaje dotacji, ale znajduje partnera (operatora), który w jego imieniu zajmuje się przygotowaniem konkursów dotacyjnych oraz przyznawaniem i rozliczaniem dotacji. Regranting pozwala na zmniejszenie obciążeń organizacyjnych związanych z przeprowadzeniem otwartych konkursów ofert, monitorowaniem i rozliczeniem wykorzystania przyznanych dotacji, pozwala na pomnożenie środków przeznaczonych na realizację zadań publicznych dzięki potencjalnemu wkładowi ze strony operatora.

Trwa nabór ofert na operatora

7 czerwca Burmistrz Żukowa Wojciech Kankowski ogłosił otwarty konkurs w ramach, którego wyłoniona zostanie organizacja pozarządowa-operator projektu, któremu gmina Żukowo zleci organizację konkursu dotacyjnego – regranting dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wspieranie zadań w zakresie „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” oraz „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”.

Wybrana organizacja odpowiadać będzie m.in. za opracowanie dokumentacji konkursowej, wyłonienie realizatorów projektów, zgodnie z procedurą konkursową, ogłoszenie konkursu, zawarcie umów z realizatorami projektu, przekazanie środków na realizację projektów oraz prowadzenie punktu informacyjno-doradczego dla organizacji w zakresie przygotowania ofert w okresie składania ofert oraz dla realizatorów projektów w okresie ich realizacji.

Ofertę wraz z załącznikami można składać: osobiście do w Urzędzie Gminy w Żukowie, ul. Gdańska 52 w Biurze Obsługi Klienta, bądź w wersji papierowej wysłanej pocztą na adres: Urząd Gminy w Żukowie, ul. Gdańska 52, 83-330 Żukowo. W przypadkach dostarczenia ofert należy dopisać na kopercie:„Konkurs dotacyjny – regranting”. Termin składania ofert upływa 30 lipca (w przypadku ofert wysyłanych pocztą decyduje data wpływu do Biura Obsługi Klienta Urzędu Gminy w Żukowie). Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane ani odsyłane adresatowi.

Szczegóły konkursowe, wszystkie zadania, jakie będą powierzone operatorowi i szczegółowe informacje o regrantingu w gminie Żukowo dostępne są na stronie internetowej www.zukowo.pl oraz na biuletynie informacji publicznej gminy Żukowo.1

Dodaj komentarz

avatar
1500