Burmistrz Kartuz bez absolutorium? Komisja Rewizyjna negatywnie oceniła wykonanie budżetu za rok 2017

0
fot. archiwum

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Kartuzach negatywnie zaopiniowała wykonanie budżetu gminy Kartuzy za rok 2017. Oznacza to, że Burmistrz Kartuz – Mieczysław Grzegorz Gołuński może nie uzyskać absolutorium, a co za tym idzie – pożegnać się ze swoim stanowiskiem.

W opinii o wykonaniu budżetu za rok 2017 czytamy, że Komisja Rewizyjna dokonała oceny w oparciu o analizę takich dokumentów, jak m.in: sprawozdania z wykonania budżetu gminy Kartuzy za rok 2017, informację o stanie mienia komunalnego za rok ubiegły, sprawozdania z wykonania planów finansowych gminnych instytucji. 

W oparciu o dokumenty członkowie komisji stwierdzili, że gmina nie wykonała w pełni planów dochodowych, a te zdaniem radnych które mają mieć znaczący wpływ na całość budżetu samorządu. Za przykład podaje się dotacje celowe. Różne programy finansowe, w tym europejskie zasiliły kartuski budżet w kwocie ponad 18 mln zł. Suma ta stanowi jednak jedynie niecałe 80% zaplanowanych wcześniej środków.  

Komisja rewizyjna stwierdziła także, że nastąpiła spora rozbieżność w kwestii wydatków. Zdaniem radnych występują znaczące różnice pomiędzy założonym planem, a jego wykonaniem. Wydatki bieżące zrealizowano w niecałych 85%, a wydatki majątkowe w ponad 15%. 

Radni mają wątpliwości co do niektórych inwestycji

Zdaniem członków komisji rewizyjnej niektóre z inwestycji nie zostały wykonane w pełnym zakresie. Jeden z problemów stanowić ma kwestia odwodnienia ul. Dworcowej w Kartuzach. Z uzyskanych przez radnych informacji ma wynikać, że każdy właściciel nieruchomości ma możliwość podłączenia się do odwodnienia, jednak gmina w żaden sposób nie może na takiego właściciela wpłynąć. Radni zwrócili też uwagę na fakt, że projekt nie zawiera modernizacji odwodnienia na odcinku od płyty Rynku w kierunku dworca PKP, która została w dużym stopniu zwiększona. Komisja rewizyjna zwróciła też uwagę na fakt zmiany koncepcji Rewitalizacji Centrum Kartuz. Według radnych podczas sesji Rady Miejskiej w Kartuzach rajcom przedstawiono koncepcję zakładającą nawierzchnię z płyt i kostek granitowych. Ta miała zostać zmieniona na płyty gresowo-porcelanowe bez konsultacji z radą.

Fot. archiwum

Na końcu swojego wniosku członkowie komisji stwierdzili, że mając na uwadze wyniki przeprowadzonych kontroli w zakresie gospodarki finansowej prowadzonej przez Burmistrza Kartuz, należy negatywnie zaopiniować wykonanie budżetu za 2017 rok oraz wnieść do Rady Miejskiej w Kartuzach wniosek o nieudzielenie absolutorium z tego tytułu. „Za” głosowało trzech radnych, jeden się sprzeciwił.  

Czy Rada Miejska w Kartuzach przychyli się do opinii komisji rewizyjnej? Dowiemy się dopiero na absolutoryjnej sesji Rady Miejskiej w Kartuzach. Ta, zgodnie z przepisami prawa, musi odbyć się do końca czerwca. Z ustawy o samorządzie gminnym wynika natomiast, że uchwała w sprawie nieudzielenia wójtowi, czy burmistrzowi absolutorium z wykonania budżetu może uruchomić procedurę usunięcia go z urzędu. Tak wynika z art. 28a gminnej ustawy ustrojowej.

Dodaj komentarz

avatar
1500