Kaszubski Związek Pracodawców: Jest problem z zatrudnieniem cudzoziemca

0
Zbigniew Jarecki - Prezes Kaszubskiego Związku Pracodawców Fot. materiały prasowe

Działający w naszym regionie Kaszubski Związek Pracodawców wystosował pismo do poseł Doroty Arciszewskiej-Mielewczyk w sprawie zatrudniania cudzoziemców. Proponują, jakie zastosować zmiany, aby usprawnić te działania.

Jak podkreślają pracodawcy, w tej chwili istnieją co najmniej dwie, równoległe procedury, na podstawie których można w Polsce zatrudnić cudzoziemca (który nie jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego, nie posiada Karty Polaka, statusu uchodźcy, itd.).Wskazują, że uregulowania wskazane w ustawach często „krzyżują się” (nachodzą na siebie), co także należy mieć na względzie.
Wystosowali więc do poseł Doroty Arciszewskiej-Mielewczyk propozycję 4 rozwiązań, aby usprawnić ten proces.

Propozycja 1

Obecnie cudzoziemiec (najczęściej przyjeżdżający po raz pierwszy do kraju na podstawie wizy krajowej) może wykonywać pracę w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy, na podstawie oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy, zarejestrowanego w powiatowym urzędzie pracy (art. 60 ust. 1 pkt 5 ustawy o cudzoziemcach).
Kaszubski Związek Pracodawców proponuje aby okres, podczas którego cudzoziemiec może wykonywać pracę na podstawie wizy (w ciągu kolejnych 12 miesięcy) został wydłużony ponad obecnie ustawowe 6 miesięcy, np. na cały okres ważności wizy (ewentualnie okres nie krótszy niż 9 miesięcy).

Propozycja 2

Zarówno w odniesieniu do zezwolenia na pracę na podstawie wizy (ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy), jak i zezwolenia na pobyt czasowy i pracę (ustawa o cudzoziemcach), decyzja administracyjna wydawana jest w odniesieniu do konkretnego pracodawcy (wymienienie pracodawcy jest elementem składowym każdej decyzji). W przypadku potrzeby „przepisania” zezwolenia na pracę na innego pracodawcę (niż wymieniony w pierwotnej decyzji), w istocie dochodzi do wszczęcia zupełnie nowego postępowania administracyjnego, a co za tym idzie następuje powtórzenie wszystkich dotychczasowych czynności wykonywanych już przez urząd względem konkretnego cudzoziemca.
Pracodawcy proponują wprowadzenie procedury uproszczonej w tym zakresie (w stosunku do obu ww. ustaw), np. poprzez zastąpienie obowiązku uzyskania nowego zezwolenia na pracę (w odniesieniu do nowego pracodawcy), zgłoszeniem zamiaru powierzenia pracy cudzoziemcowi na warunkach nie gorszych niż określone w posiadanym przez niego zezwoleniu na pracę. Brak reakcji organu w okresie np. 14 dni od ww. zgłoszenia (tzw. milczenie organu administracji publicznej), powodowałby możliwość zatrudnienia cudzoziemca przez nowego pracodawcę na warunkach określonych w zgłoszeniu i uprzednio wydanym zezwoleniu na pracę.

Propozycja 3

Zgodnie z art. 105 ust. 1 ustawy o cudzoziemcach, cudzoziemiec może złożyć wniosek o udzielenie mu zezwolenia na pobyt czasowy osobiście, nie później niż w ostatnim dniu jego legalnego pobytu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Zgodnie zaś z art. 108 ust. 1 pkt 2 tejże ustawy, jeżeli termin na złożenie wniosku został zachowany i wniosek nie zawiera braków formalnych (lub zostały one uzupełnione w terminie) to pobyt cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się za legalny od dnia złożenia wniosku do dnia, w którym decyzja w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy stanie się ostateczna.
KZP proponuje, wprowadzenie analogicznego mechanizmu w przypadku ubiegania się o zezwolenie na pobyt czasowy i pracę (Rozdział 2 ustawy o cudzoziemcach – art. 114 i nast.), tzn. złożenie stosownego wniosku legalizowałoby nie tylko pobyt cudzoziemca, ale także dalsze wykonywanie pracy na warunkach, jak w udzielonym uprzednio pozwoleniu na pracę (wydanym na podstawie wizy).

Propozycja 4

Art. 10 ust. 3 i 4 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, daje wojewodzie możliwość określenia wykazu zawodów i rodzajów pracy, w stosunku do których wydanie zezwolenia na pracę nie wymaga uwzględniania informacji starosty, o którym mowa w art. 88c tejże ustawy.
Jak podkreślają pracodawcy, w obliczu długotrwałej obecnie procedury uzyskiwania pozwoleń na pracę w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim, proponujemy efektywne wykorzystywanie możliwości, którą daje ustawa, tzn. stworzenie lub zaktualizowanie (jeśli istnieje) takiego wykazu, co z kolei skróci procedurę wdawania zezwoleń o pracę o czas niezbędny na uzyskanie tzw. informacji starosty.

Info: Kaszubski Związek Pracodawców / opr. P.CH.
Foto: materiały prasowe Kaszubskiego Związku Pracodawców

Dodaj komentarz

avatar
1500