Kierownik GOPS: Informacje o nieprawidłowościach są kłamliwe, ale jednocześnie będzie kontrola

1
Fot. archiwum

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wydał oświadczenie, w którym stwierdza, że informacje zawarte w anonimie są nieprawdziwe i krzywdzące dla osób tak bardzo zaangażowanych i oddanych swojej pracy. Jednocześnie zapowiada kontrolę.

Poniżej publikujemy całość oświadczenia:

Trudno odnieść się do anonimu i treści w nim zawartych. Mogę zapewnić wszystkie osoby korzystające z świadczeń pomocy społecznej i wszystkie działania Ośrodka Pomocy Społecznej w Kartuzach są skierowane do mieszkańców gminy w celu umożliwienia osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Wszystkie podejmowane działania realizowane są w oparciu o dokumenty prawne w tym podstawowym jakim jest Ustawa 
o pomocy społecznej. To ten dokument zawiera podstawowe informacje kto, dlaczego, kiedy w jakim zakresie i na jakich zasadach korzysta z pomocy społecznej.
Cytując:
Art. 3. 1. Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka.
2. Zadaniem pomocy społecznej jest zapobieganie sytuacjom, o których mowa w art. 2 ust. 1, przez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji 
ze środowiskiem.
3. Rodzaj, forma i rozmiar świadczenia powinny być odpowiednie do okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy.
4. Potrzeby osób i rodzin korzystających z pomocy powinny zostać uwzględnione, jeżeli odpowiadają celom 
i mieszczą się w możliwościach pomocy społecznej.
Mając na uwadze powyższe nie ma żadnych wątpliwości, że każda osoba potrzebująca wsparcia ma możliwość uzyskania w GOPS wszechstronnego wsparcia. W tym celu pozyskiwane są przez gminę dodatkowe środki z EFS. Od stycznia 2016 roku w strukturach GOPS działa Klub Integracji Społecznej finansowany ze środków EFS, gdzie osoby w wieku aktywności zawodowej korzystają z aktywizacji społecznej i zawodowej. Wsparcie Klubu Integracji Społecznej to warsztaty rozwoju osobistego, warsztaty doradztwa zawodowego, warsztaty wizażu, grupy wsparcia, poradnictwo prawne, wsparcie pracownika socjalnego indywidualne i grupowe, wsparcie psychologa indywidualne, staże zawodowe i kursy zawodowe. Na zajęcia grupowe uczestnicy otrzymują catering, opiekę przedszkolną dla osób tego potrzebujących oraz pomoc finansową min. na dojazdy. Tak kompleksowe wsparcie przyczynia się do zmian postaw życiowych wielu osób a przede wszystkim podjęcia pracy 
i usamodzielnienia się. Przez krótki okres działalności Klubu mamy już wymierne efekty. 
Na 120 osób uczestniczących w projekcie 47 osób podjęło zatrudnienie. Pozostałe osoby w większości są zmotywowane podejmowania samodzielnych decyzji życiowych, poszukiwanie zatrudnienia we własnym zakresie ale przede wszystkim mają poczucie sprawczości w trudnych sytuacjach życiowych.
Odwołując się do anonimu w zakresie „zmuszania do udziału w projektach” pragnę wyjaśnić, że uczestnicy do Klubu (projektu) są rekrutowani głównie z pośród osób korzystających z pomocy społecznej. Klienci GOPS otrzymują od pracownika socjalnego najczęściej podczas wywiadu środowiskowego ankietę, w której określają swoją chęć do podejmowania działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia i integracji ze środowiskiem zgodnie z Ustawą o pomocy społecznej. Kolejny etapem jest organizowanie spotkań informacyjnych gdzie pracownicy socjalni szczegółowo informują, wyjaśniają i zachęcają do skorzystania z oferty Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Tu cytując art. 11 ust. 2, który brzmi:
Brak współdziałania osoby lub rodziny z pracownikiem socjalnym lub asystentem rodziny,( … )w rozwiązywaniu trudnej sytuacji życiowej, odmowa zawarcia kontraktu socjalnego, niedotrzymywanie jego postanowień, nieuzasadniona odmowa podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej przez osobę bezrobotną 
lub nieuzasadniona odmowa podjęcia lub przerwanie szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego w miejscu pracy, wykonywania prac interwencyjnych, robót publicznych, prac społecznie użytecznych, a także odmowa lub przerwanie udziału w działaniach w zakresie integracji społecznej realizowanych w ramach Programu Aktywizacja i Integracja, o których mowa w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, lub nieuzasadniona odmowa podjęcia leczenia odwykowego w zakładzie lecznictwa odwykowego przez osobę uzależnioną mogą stanowić podstawę do odmowy przyznania świadczenia, uchylenia decyzji o przyznaniu świadczenia 
lub wstrzymania świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.
Cytowany art. Ustawy o pomocy społecznej wyjaśnia jednoznacznie, iż w wsparcie osób 
i rodzin wymaga współdziałania w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych. Zaangażowanie i współpraca z pracownikiem socjalnym jest niezbędna w pracy socjalnej pracownika socjalnego, którego zadania określa art. 119 ustawy i brzmi:
1)praca socjalna;
3) udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej; skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań;

Chciałby zapewnić, że wszyscy pracownicy socjalni posiadają kwalifikacje zawodowe uprawniające do wykonywania zawodu oraz doświadczenie zawodowe. Jestem przekonany, że pracownicy socjalni z zaangażowaniem i zgodnie z zasadami etyki zawodowej wykonują swoje obowiązki służbowe. Posiadają wiedzę i kompetencje w zakresie swoich uprawnień, obowiązków i rzetelnie zgodnie z przepisami prawa wykonują swoje obowiązki. Niewiarygodne zatem jest, aby pracownik socjalny, nie wiedział jak wygląda rekrutacja do projektu, odmówił wnioskowania o posiłki dla dzieci (nigdy nie wydano decyzji odmownej na posiłki osobom kwalifikującym się na podstawie kryterium dochodowego określonego ustawa o pomocy społecznej) lub był zmuszany do wykonywania swoich obowiązków służbowych.
Trudno odnosić się do anonimu pod którym nie zostały wskazane osoby, pracownicy socjalni ani też nikt nie podpisał się z imienia i nazwiska.

Po wnikliwym zapoznaniu się z funkcjonowaniem Działu Pomocy Środowiskowej GOPS w Kartuzach w zakresie Ustawy o pomocy społecznej oraz w świetle wyjaśnień Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kartuzach oraz Pani Mirosławy Gruba Kierownika Działu Pomocy Środowiskowej GOPS stwierdzam, że wszelkie czynności podejmowane są zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, a informacje zawarte w anonimie są nieprawdziwe i krzywdzące dla osób tak bardzo zaangażowanych i oddanych swojej pracy.
Mając jednak na uwadze informacje z anonimu dotyczące pracowników socjalnych zalecono dokonanie w ramach kontroli zarządczej oceny okresowej pracowników w Dziale Pomocy Środowiskowej oraz rozeznanie potrzeb pracowników socjalnych i pilne wdrożenie działań naprawczych w dziale poprzez szkolenia wewnętrzne w zakresie zadań pomocy społecznej.
Korzystając z możliwości wypowiedzi publicznej na temat działalności GOPS w zakresie pomocy społecznej, a jednocześnie potwierdzenia moich wypowiedzi serdecznie zapraszam do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Urzędzie Miejskim III piętro lub Klubu Integracji Społecznej ul. Gdańska 10 a (za Domem Dziecka), osoby korzystające z pomocy społecznej oraz wszystkich mieszkańców gminy Kartuzy, którzy z różnych powodów znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej i potrzebują wsparcia. Zapewniamy wszechstronne wsparcie i pomoc pracowników socjalnych w uzyskaniu informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych.
Osoby zarządzające w miarę możliwości są dostępne o ile codzienne obowiązki służbowe na to pozwalają. W przypadku nieobecności Kierownika GOPS lub codzienne pilne obowiązki służbowe zawsze możliwe jest ustalenie terminu spotkania z Kierownikiem a to z całą pewnością umożliwili zainteresowanym możliwość spotkania i rozmowy.
Z poważaniem

Jan Mazur
Kierownik GOPS

Do sprawy będziemy wracać.

Fot. archiwum

1
Dodaj komentarz

avatar
1500
1 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
1 Comment authors
czytelniczka,,, Recent comment authors
najnowszy najstarszy oceniany
czytelniczka,,,
Gość
czytelniczka,,,

śmiać mi się chce jak to czytam. nagle się okazuje że wszyscy są niewinni…oni dbają o to aby człowiek wrócił do społeczeństwa….nie zły dowcip.prawda jest taka że pracownik socjalny ma lepsze i gorsze dni.w skutek czego może napisać nieprawdę .człowiek ma czasem nie z własnej winy gorszy okres w życiu i prosi GOPS Kartuzy o pomoc,a ci dopadają cie jak hieny i wmawiają że to jego wina . nie tolerują tego że ktoś nie zgadza się i jest krok przed nimi.jesli komus rodzina się rozpada i w tym samym czasie ulega się wypadkowi to oni zmuszają do np. asystenta rodziny.… Czytaj więcej »