Regulamin serwisu

REGULAMIN OGÓLNY KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO GLOSKASZUB.PL („Regulamin”)

I. Postanowienia wstępne 

1. Wydawcą serwisu internetowego www.gloskaszub.pl („Serwis”) jest Przedsiębiorstwo Handlowo Wydawnicze KASZUB Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kartuzach, przy ul. Bielińskiego 4, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000445981, NIP 5890009321, REGON 190029016, (dalej PHW KASZUB sp. z o. o.). Serwis umieszczony jest w domenie nazwa.pl pod adresem URL: http://www.gloskaszub.pl.

2. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Serwisu:
a) połączenie z siecią Internet (przewodowe lub bezprzewodowe);
b) przeglądarka internetowa umożliwiająca wywołanie i przeglądanie na ekranie komputera (lub innego urządzenia elektronicznego) plików hipertekstowych (HTML);
c) oprogramowanie umożliwiające czytanie plików PDF, mp3, flash.
Rekomendowana rozdzielczość ekranu wynosi 1024×768.

3. Korzystanie z Serwisu wymaga przestrzegania postanowień właściwych regulaminów.

4. Usługi udostępniane w Serwisie mogą mieć charakter nieodpłatny lub odpłatny. Nadto korzystanie z konkretnych usług  udostępnionych w Serwisie może wymagać rejestracji użytkownika.

5. Dane osobowe użytkowników Serwisu zawarte w formularzach rejestracyjnych oraz dane osobowe zgromadzone automatycznie są przetwarzane z zachowaniem wymogów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r. Nr 144, poz. 1204).  Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych i prywatności użytkowników Serwisu są zawarte w informacji pn. „Polityka Prywatności”.

 1. Serwis (zawartość)
  1. Celem Serwisu jest umożliwienie użytkownikom sieci Internet dostępu do materiałów rozpowszechnianych w Serwisie, w tym również materiałów ukazujących się w wydaniach drukowanych gazety „Głos Kaszub”.2. Wszelkie prawa do Serwisu należą do PHW KASZUB sp. z o. o., zaś prawa do poszczególnych elementów jego zawartości (tj. tekstów, grafiki, zdjęć, oprogramowania i pozostałych elementów chronionych prawem) do PHW KASZUB sp. z o. o. lub do podmiotów, których materiały zgodnie z prawem są udostępniane przez PHW KASZUB sp. z o. o. w Serwisie.

  3. Serwis w całości jak i poszczególne elementy jego zawartości podlegają ochronie przewidzianej przepisami prawa, a w szczególności ustaw: ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 (t.j. Dz. U. z 2006r. nr 90 poz. 631); ustawy o ochronie baz danych z dnia 27 lipca 2001 r.  (Dz. U. z  2001 nr 128 poz. 1402); ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r. (t.j. Dz. U. z 2003 nr 153 poz.1503).

  4. Korzystanie przez użytkowników z Serwisu oraz z materiałów rozpowszechnianych w Serwisie możliwe jest jedynie w ramach dozwolonego użytku przewidzianego przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o ochronie baz danych.

  5. Każde inne wykorzystanie Serwisu i poszczególnych elementów jego zawartości bez pisemnej zgody Polityki lub bez pisemnej zgody innych uprawnionych jest zabronione. Oznacza to zakaz kopiowania, zwielokrotniania, dokonywania obrotu, rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie Serwisu i poszczególnych elementów jego zawartości, w tym także zakaz rozpowszechniania udostępnianych w Serwisie aktualnych artykułów na tematy polityczne, gospodarcze lub religijne. Bezprawne korzystanie z Serwisu i poszczególnych elementów jego zawartości będzie sankcjonowane na podstawie przepisów prawa cywilnego i karnego.

  6. Informacje na temat możliwości uzyskania licencji na korzystanie z konkretnych materiałów prawem chronionych zamieszczonych w Serwisie można uzyskać kierując zapytania na adres e-mail: redakcja@gloskaszub.pl

  7. Użytkownicy mogą zamieszczać na swoich stronach internetowych linki prowadzące do materiałów zamieszczanych w Serwisie, pod warunkiem że takie strony zawierają treści zgodne z prawem, czyli nie naruszają przepisów prawa, zasad współżycia społecznego i dóbr prawem chronionych osób trzecich.

III. Postanowienia końcowe.

1. PHW KASZUB sp. z o. o. dołoży wszelkich starań w zakresie  prawidłowego funkcjonowania Serwisu i poszczególnych usług dostępnych w Serwisie, nie ponosi jednak odpowiedzialności za zaistnienie przerw w funkcjonowaniu Serwisu lub dostępnych w nim usług w przypadku zaistnienia problemów technicznych niezależnych od PHW KASZUB sp. z o. o.

 1. PHW KASZUB sp. z o. o. zastrzega sobie czasowe wyłączanie Serwisu w całości lub w części w związku z przerwami technicznymi, a także wprowadzanie nowych rozwiązań funkcjonalnych, w tym podnoszących poziom bezpieczeństwa i jakości działania Serwisu.3. Wszelkie pytania i uwagi dotyczące funkcjonowania Serwisu winny być zgłaszane administratorowi na adres e-mail redakcja@gloskaszub.pl.

  4. Regulamin obowiązuje od chwili udostępnienia na stronie Serwisu tj. od dnia 01.03.2016r.

  5. PHW KASZUB sp. z o. o. zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian do Regulaminu w każdym czasie. Zmiany obowiązują od chwili ich udostępnienia w Regulaminie na stronie Serwisu.